Υποστήριξη Πελατών

Για Πάροχους Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

Λύσεις Τεχνικής Υποστήριξης στα κομμάτια:

  • Διαχείριση & υποστήριξη ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών.
  • Εγκατάσταση–παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  • Έλεγχοι και αντικατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης χώρου συνδρομητή.
  • Δυνατότητα Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού 24*7.