Υποστήριξη Πελατών

Για Παρόχους Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

Λύσεις Τεχνικής Υποστήριξης στα κομμάτια :

  • Διαχείριση & υποστήριξη ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών.
  • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  • Έλεγχοι και αντικατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης χώρου συνδρομητή.
  • Δυνατότητα Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού  24*7